Huishoudelijk reglement

 

 

 

Artikel 1 - Algemene bepalingen 

1. De vereniging genaamd DIO (Door Inspanning Ontspanning) hierna te noemen "de vereniging" is bij onderhandse akte opgericht op 15       augustus 2014 en is gevestigd te Tiel.

 

2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging, zoals deze zijn

    vastgesteld bij onderhandse akte op 11 januari 2016.

 

 

Artikel 2 - Leden

De vereniging bestaat uit leden, ereleden, buitengewone leden en donateurs.

 

 

Artikel 3 - Het lidmaatschap 

1. De aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en ondertekening van een door de secretaris te verstrekken aanmeldingsformulier,

    waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam (voluit), adres, geboortedatum, telefoonnummer.

 

2. Lidmaatschap kan alleen maar een voortvloeisel zijn van een 2e fase hartrevalidatie.

 

3. Lidmaatschap kan alleen maar na schriftelijke toestemming van de behandelend cardioloog.

 

 

 Artikel 4 – Risico bij het sporten 

1. Elk lid van DIO sport op eigen risico. Eén en ander betekent dat de vereniging geen aansprakelijkheid kan dragen bij schade, letsel en

    calamiteiten tijdens het sporten.

 

2. Van de sportleiders mag verwacht worden dat zij professioneel handelen bij het sporten en bij eventuele calamiteiten.

 

3. Schade als gevolg van stalling van de fiets en het parkeren van de auto is voor eigen risico. Dit geldt ook voor het betreden van de

    parkeerplaats.

 

4. Het bestuur draagt op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor schade aan en het beheer van persoonlijke eigendommen.

 

 

Artikel 5 - Rechten en plichten van leden

Buiten de verplichtingen, geregeld in artikel 6 van de statuten, hebben alle leden de hierna te noemen rechten en plichten. 

1. Zij hebben het recht om behoudens de schoolvakanties wekelijks deel te nemen aan het recreatief sporten. 

 

2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenvergaderingen. 

 

3. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk

    te behandelen of te onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het

    voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.

 

4. Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres. 

 

5. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie.

 

6. Zij hebben de plicht tot naleving van de statuten en reglementen van de vereniging. 

 

 

Artikel 6 – Schorsing / Royement 

1. De leden kunnen door het algemeen bestuur voor een bepaalde tijd worden geschorst. 

 

2. De strafmaat wordt door het algemeen bestuur met meerderheid van stemmen bepaald en schriftelijk, met redenen omkleed, aan het

    betrokken lid bekend gemaakt. 

 

3. Tegen een opgelegde schorsing staat beroep bij het algemeen bestuur open.

 

4. Het voornemen voor een besluit tot royement van een lid overeenkomstig artikel 5 lid d van de statuten, wordt schriftelijk bekend

    gemaakt aan het betrokken lid.

 

5. Dit gebeurt tenminste 14 dagen voor de ledenvergadering waarin voordracht tot vervallenverklaring wordt behandeld, teneinde het lid in

    de gelegenheid te stellen zich op eventuele verdediging voor te bereiden.

 

6. Voor bekrachtiging van het besluit tot royement is tweederde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen nodig.

 

 

Artikel 7 - Bestuur

1. Het (algemeen) bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en tenminste 2 leden.

 

2. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in de statuten, elders in het huishoudelijk reglement of in andere

    reglementen: 

    a. De algemene leiding van zaken; 

    b. De uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten; 

    c. Het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen; 

    d. Benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de vereniging.

 

3. Het bestuur vergadert tenminste tweemaal per seizoen volgens een vooraf vastgesteld rooster. Daarenboven vergadert het bestuur zo

    dikwijls als de voorzitter of tenminste 3 (tenzij anders in de statuten is bepaald) leden van het bestuur dat wensen.

 

4. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering in het bezit van de bestuursleden te zijn,

    terwijl een vergadering op verzoek van bestuursleden binnen maximaal één week dient te worden belegd.

 

5. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. Over personen wordt schriftelijk

    gestemd, terwijl over zaken mondeling gestemd kan worden. Besluiten worden bij meerderheid van geldige stemmen genomen. 

 

 

Artikel 8 - Het dagelijks bestuur 

1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen die niet

    tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de

    eerstvolgende bestuursvergadering mede. 

 

2. Taken van de voorzitter: 

    a. Geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven; 

    b. Is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen. 

 

3. Taken van de secretaris: 

    a. Voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht

       afschriften ervan te houden en deze evenals de ingekomen stukken te bewaren. 

    b. Heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem door de vereniging zijn toevertrouwd; 

    c. Zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen; 

    d. Zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en reglementen; 

    e. Houdt een voor leden toegankelijke lijst bij, waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

  

4. Taken van de penningmeester:

    a. Beheert de gelden van de vereniging;

    b. Zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor alle door het bestuur en de algemene

       vergadering goedgekeurde uitgaven; 

    c. Houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven; 

    d. Voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde

       taken, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder

       genoemde taken betrekking hebbende ingekomen stukken te bewaren; 

    e. Brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand en legt daarbij over de balans en de staat van baten en

       lasten met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar en een begroting voor het komende verenigingsjaar.

  

 

Artikel 9 - Bestuursverkiezing

1. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn verkiezing af. De eerste maal zal dat geschieden volgens onderstaand rooster. 

    1e jaar: voorzitter 

    2e jaar: secretaris 

    3e jaar: penningmeester

 

2. De namen van de aftredende bestuursleden, evenals van de door het bestuur gestelde kandidaten dienen gepubliceerd te worden in de

    agenda van de (half)jaarlijkse vergadering waarin de bestuursverkiezing aan de orde is. In deze agenda dient tevens de mogelijkheid tot

    kandidaatstelling door stemgerechtigde leden van de vereniging geopend te worden, met vermelding van de daaraan verbonden

    procedure.

 

3. Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te ondertekenen door

    tenminste vijf stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidverklaring van de desbetreffende

    kandidaat eventueel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.

 

 

Artikel 10 - Commissies

1. De vereniging kent de navolgende commissies:

    1.   de activiteitencommissie

    2.   de kascontrolecommissie

    3.   de redactiecommissie

    4.  de commissie lief en leed

 

2. Algemene bepalingen ten behoeve van de commissies; 

    a.   de leiding van de commissies berust bij een der commissieleden; 

    b.   de commissieleden blijven te allen tijde verantwoording verschuldigd aan het algemeen bestuur; 

    c.    bij het aangaan van financiële verplichtingen, anders dan genoemd in de jaarlijkse begroting, dient vooraf aan het Algemeen Bestuur

         toestemming gevraagd te worden                       

 

3. Met betrekking tot kascontrolecommissie; 

1. Conform artikel 9 lid 6 van de statuten worden de leden van de kascommissie door de ALV benoemd.

 

2. De kascommissie bestaat uit twee leden en één reservelid.  Ze worden door de algemene leden vergadering benoemd, al of niet op

    voordracht van het algemeen bestuur. De zittingsduur is 2 jaar waarbij jaarlijks een van de 2 leden aftredend is.

 

3. De kascommissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester. Zij is gehouden tenminste éénmaal per jaar de kas, de saldi, de

    boeken en bescheiden van de penningmeester na te zien.Van de uitkomst van dit onderzoek wordt verslag uitgebracht aan het bestuur.

 

4. Indien de kascommissie termen aanwezig acht om de penningmeester te dechargeren zal zij een betreffend voorstel doen aan de

    algemene vergadering. De kascommissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen betreffende het financiële beheer te doen.

 

 

 Artikel 11 - Contributie

1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergadering jaarlijks zal worden vastgesteld.

 

2. De hoogte van de contributie bedraagt € 11,00 per maand met een maximum van € 110,00 per jaar, te voldoen via automatische

   incasso.

 

3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, geldt een opzegtermijn van 1 maand.

 

 

 

Artikel 12 – Gebruik van sportaccommodaties

1. De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook van leden en derden in de gebouwen

    aanwezig.

 

 

Artikel 13 - Aansprakelijkheid van de leden

1. Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade.

 

 

Artikel 14 - Representatie

Bij (minder) heuglijke gebeurtenissen wordt namens de vereniging, door de commissie lief en leed te bepalen, een attentie verstrekt.

  

 

Artikel 15 - Clubnieuws 

Een digitale versie van het clubnieuws/nieuwsbrief wordt minimaal 1x/jaar over de leden verspreid. Zij die niet in het bezit zijn van een e-mailadres, kunnen de eerstvolgende woensdagavond een papieren versie van het clubnieuws ontvangen.

 

  

Artikel 16 – Sponsoring en subsidies 

1. Het bestuur tracht naast sponsoring overige geldmiddelen en subsidies te verwerven. 

2. Het bestuur kan richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsorcontracten.

 

  

Artikel 17 - Wijziging van het huishoudelijk reglement 

1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd

    opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping

    tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.

 

2. Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging

     woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de

    vergadering wordt gehouden . Bovendien wordt de voorgestelde wijziging van het huishoudelijk reglement tenminste 14 dagen voor de

    vergadering in het clubblad gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.

 

3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen, in een

    vergadering waarin tenminste 2/3 van de leden aanwezig is. Indien dit quorum niet aanwezig is, wordt binnen 4 weken daarna een

    tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin over dat voorstel, ongeacht het aantal aanwezige leden, een besluit tot

   wijziging van het huishoudelijk reglement wordt genomen, mits met meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen.

  

 

Artikel 18 - Slotbepalingen

 1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.

 

2. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst aan de leden bekend gemaakt.

 

Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking 14 dagen na het verschijnen van het clubnieuws waarin de tekst van het reglement is opgenomen.