Privacyverklaring

 

 

Dit is de privacyverklaring van Recreatieve sportvereniging voor (ex-) hartpatiënten DIO, gevestigd te Tiel, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61485837, hierna te noemen DIO.

Deze verklaring omschrijft welke persoonsgegevens van haar leden, donateurs, begeleiders of andere geïnteresseerden DIO verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

 

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom zetten wij in deze verklaring uiteen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u hebt. Heeft u vragen na het lezen van deze verklaring, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan ons secretariaat.

 

Indien je lid wordt van DIO, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan DIO verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken.

 

1. Welke gegevens verwerkt DIO en voor welk doel

1.1 In het kader van het lidmaatschap, evenals donateurs, begeleiders en andere

      geïnteresseerden, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt, zoals;

a) voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht

b) adres

c) telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen)

d) bankrekeningnummer(s)

e) pasfoto

f) overige persoonskenmerken die nodig kunnen zijn voor de uitvoering van het

    lidmaatschap, zoals b.v. medische gegevens e.d.

g) gegevens over opleidingsniveau begeleiders en hulpverleners/assistenten

 

1.2 DIO verwerkt de in sub 1.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doel-

  einden;

a)   naam, adres, telefoonnummer, pasfoto en e-mailadres worden gebruikt voor de uitvoering van en het contact over het lidmaatschap, de eventuele opzegging daarvan alsmede voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de activiteiten van DIO

b)   naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen, van het lidmaatschapsgeld, vergoedingen, eventuele cursussen, trainingen, e.d. af te wikkelen.

c)   medische gegevens worden gebruikt om bij een bepaalde sportgroep te worden ingedeeld en geven de begeleiders inzicht in de belastbaarheid van de betrokkene.

 

2. Wie beheert de persoonsgegevens en met wie worden ze gedeeld

2.1 Alle persoonsgegevens benoemd in sub 1.1 worden beheerd door het secretariaat.

2.2 De persoonsgegevens benoemd in sub 1.1 a,b en c worden gedeeld met het bestuur

     en de leden van dezelfde sportgroep (i.v.m. het sociale karakter van de vereniging)

2.3 De persoonsgegevens benoemd in sub 1.1 d worden gedeeld met de penningmeester

2.4 De persoonsgegevens benoemd in sub 1.1 e en f worden gedeeld met de

     begeleiders.

2.5 De persoonsgegevens benoemd in sub 1.1 g worden gedeeld met de TC /bestuur.

 

3. Bewaartermijnen

DIO verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

4. Beveiliging persoonsgegevens

DIO treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies,

ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat

alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de persoonsgegevens en dat onze

veiligheidsmaatregelingen regelmatig gecontroleerd worden.

 

5. Inzagerecht, correctie, verwijdering en vragen/klachten

5.1   Via secretariaat van DIO kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. DIO zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2   Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 1, kan je eveneens contact opnemen met het secretariaat.

5.3   Indien je klachten hebt over de wijze waarop DIO je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met het bestuur. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerking van uw persoonsgegevens.

5.4   Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan ons secretariaat

 

6. Derden

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt DIO geen persoonsgegevens aan

derden, tenzij DIO wettelijk verplicht is om deze gegevens te verstrekken.

 

6. Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. DIO past haar Privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de privacyverklaring te bekijken.