Statuten

 

Artikel 1

Naam en vestigingsplaats

1. De vereniging draagt de naam DIO (Door Inspanning Ontspanning), hierna te noemen: de vereniging.

2. De vereniging is gevestigd te Tiel.

 

Artikel 2

Duur en oprichting

1. De vereniging is opgericht op 15 augustus 2014.
2. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
3. Het boekjaar, tevens het verenigingsjaar, loopt van 1 januari
tot en met 31 december.
 

 

Artikel 3

Doel

1. De vereniging heeft ten doel het stimuleren van recreatief bewegen en sportbeoefening voor (ex) hartpatiënten. Waarbij  een  actieve levensstijl wordt bevorderd volgens de richtlijnen van de Hartstichting. Behalve het fysieke aspect wordt ook het psychosociale facet van het  sporten in groepsverband gestimuleerd.

2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door het stimuleren van sportbeoefening, het begeleiden en het bieden van een luisterendoor voor leden.

3. Voor het bereiken van haar doelstelling kan de vereniging lid worden van- en samenwerken met andere organisaties, die op gelijke wijze werkzaam zijn.

4. De vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen. 

 

Artikel 4 

Lidmaatschap

1. Leden zijn die natuurlijke personen, die door het bestuur als lid zijn toegelaten.
2. Op voorstel van het bestuur kan de algemene ledenvergadering een lid wegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging het predicaat 'erelid'

    verlenen.

3. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en geboortedata van de leden zijn opgenomen.

 

 

Artikel 5

Einde lidmaatschap

1. Het lidmaatschap eindigt:

    a. door de dood van het lid;

    b. door opzegging door het lid;
    c. door opzegging door de vereniging;
    d. door ontzetting (royement).

2. Opzegging door de vereniging en royement geschiedt door het bestuur.
3. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen:

   a. in de gevallen in de statuten genoemd;
   b. wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die de statuten en huishoudelijk reglement voor het lidmaatschap stellen;
   c. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.

4. Een lid kan het lidmaatschap opzeggen met inachtneming van het in dit artikel bepaalde.
5.. Een lid kan het lidmaatschap voorts met onmiddellijke ingang beëindigen:

   - wanneer redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;
   - binnen een maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of verplichtingen zijn verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld, in           
welk geval het besluit alsdan niet op hem van toepassing is. Deze bevoegdheid tot opzegging komt het lid niet toe wanneer rechten en verplichtingen            worden gewijzigd, die in de statuten nauwkeurig zijn omschreven, wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen hieronder begrepen.

5. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging              handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

6.  Ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met schriftelijke opgave van de redenen. Het                    betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de          beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een geschorst lid heeft geen stemrecht.

7.  Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden met inachtneming van een opzeggingstermijn van 1 maand. Opzegging dient schriftelijk te              gebeuren. Op deze termijn is de Algemene Termijnenwet niet van toepassing. 

 

Artikel 6

Rechten en verplichtingen

1. De vereniging kan, voor zover uit de statuten van de vereniging niet het tegendeel voortvloeit, ten behoeve van de leden rechten bedingen. De vereniging     kan in een voorkomend geval ten behoeve van een lid nakoming van bedoelde rechten en schadevergoeding vorderen, tenzij het lid het bestuur                   schriftelijk meedeelt het bestuur daartoe niet te machtigen.
2. De vereniging kan, voor zover dit in de statuten van de vereniging uitdrukkelijk is bepaald, ten laste van de leden verplichtingen met derden aangaan.
3. Voor zover van toepassing gelden de in lid 1 en 2 bedoelde rechten en verplichtingen ook ten opzichte van de vereniging.
4. Tenzij in deze statuten anders is bepaald, worden de in het eerste, tweede en derde lid bedoelde bevoegdheden uitgeoefend door het bestuur.
5. De vereniging kan door een besluit van het bestuur, van de algemene ledenvergadering of van een ander orgaan verplichtingen – al dan niet van                 financiële aard – aan de leden opleggen.
6. De leden zijn voorts verplicht zich jegens elkaar en jegens de vereniging te gedragen naar hetgeen door de redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd
7. De leden zijn gehouden:

   a. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, van de algemene ledenvergadering of van een ander orgaan van       de vereniging na te leven;
   b. de belangen van de vereniging niet te schaden.
 

 

Artikel 7

Het bestuur

1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie meerderjarige natuurlijke personen. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene                               ledenvergadering.
2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van de vereniging. De benoeming van bestuursleden ge­schiedt uit       een of meer bindende voor­drachten, behoudens het bepaalde in lid 3. Tot het opmaken van een dergelijke voor­dracht zijn bevoegd zowel het bestuur als     tenminste drie leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de verga­dering mee­gedeeld. Een voordracht door een of meer leden           moet voor de aanvang van de ver­ga­dering schrifte­lijk bij het bestuur worden ingediend.
3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontno­men door een met ten minste twee derde van de uitge­brachte stemmen genomen besluit van     de alge­mene ledenverga­dering, geno­men in een ver­gadering waarin ten minste twee ­derde van het aantal leden aanwezig of verte­genwoor­digd is.
4. Is geen voordracht opgemaakt of besluit de algemene ledenvergade­ring overeen­kom­stig het voorgaande lid de opge­maakte voor­drachten het bindend         karakter te ontne­men, dan is de algemene ledenvergade­ring vrij in de keus.
5. Indien er meer dan een bindende voor­dracht is, geschiedt de benoe­ming uit die voordrachten.

6. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak.

7. het lidmaatschap van het bestuur is onverenigbaar met;

- lidmaatschap van de kas commissie;

- lidmaatschap van de continuiteïtscommissie.

 

 

Artikel 8

Benoeming en ontslag bestuurders

1. Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar en treedt af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden     zijn terstond herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature is benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
2. De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een               meerderheid vereist van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een               besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

    a. door het eindigen van het lidmaatschap;
    b. door bedanken.
 

 

Artikel 9

Bevoegdheden bestuur

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging, behoudens beperkingen volgens de statuten.
2. Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot                 verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk           medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Op het ontbreken van vorenbedoelde goedkeuring van de Algemene Vergadering kan tegen derden beroep worden gedaan.
3. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene                       ledenvergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt.
4. Het bestuur is bevoegd uit zijn midden een dagelijks bestuur te benoemen en de taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur vast te stellen.
5. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taken te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur zijn       benoemd.

6. Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden berust het bestuur tijdelijk bij de continuïteitscommissie of door deze commissie aan te wijzen personen. Voor de gedurende deze periode verrichte bestuursdaden worden de aangewezen personen met een bestuurder gelijk gesteld.

Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat

 - a. de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of

 - b. de bestuurder is geschorst.

7. De kascontrole commissie wordt door de Algemene Ledenvergadering benoemd.

 

 

Artikel 10

Vertegenwoordiging

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
2. De vereniging wordt voorts in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris of tezamen met de penningmeester, dan        wel bij afwezigheid van één van de genoemden tezamen met een ander bestuurslid.
3. Het bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht te verlenen, op grond waarvan deze bevoegd zijn om de vereniging in de in de volmacht        omschreven gevallen te vertegenwoordigen.

4. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien de betreffende bestuurder daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vereniging en de met haar verbonden organisatie. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Algemene Vergadering.

 

Artikel 11

Algemene ledenvergadering.

1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene ledenvergadering (jaarvergadering) gehouden.

In de jaarvergadering komen onder meer de volgende zaken aan de orde:

• verantwoording van het financiële boekjaar;

• ontwikkelingen op verenigingsniveau;

• jaarverslag bestuur;

• vaststelling contributies;

• vaststelling begroting;

• benoeming bestuursleden.

3. Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.

De algemene ledenvergadering wordt bijeen geroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van ten minste 28 dagen.

De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijke of digitale mededeling.

4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek, met opgave van de te behandelen onderwerpen, van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen 30 dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene ledenvergaderingen bijeenroept.

Artikel 12

Toegang en besluitvorming

1. Alle leden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering.

2. Ieder lid heeft één stem.

 

3. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander

 

Artikel 11

Algemene ledenvergadering.

1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdhe­den toe, die niet door de wet of de statu­ten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene ledenvergadering (jaarvergadering) gehouden.

In de jaarvergadering komen onder meer de volgende zaken aan de orde:

·       verantwoording van het financiële boekjaar

·        ontwikkelingen op verenigingsniveau

·        jaarverslag bestuur

·        vaststelling contributies

·        vaststelling begroting

·        benoeming bestuursleden

3. Andere algemene ledenvergaderingen wor­den gehouden zo dikwijls het bestuur dit wen­selijk oordeelt. De algemene ledenvergadering wordt bijeen               geroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van ten minste 28 dagen. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden         schriftelijke of digitale mededeling.
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek, met opgave van de te behan­delen onderwerpen, van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot     het uit­bren­gen van één tiende gedeelte der stem­men verplicht tot het bijeen­roe­pen van een alge­mene ledenverga­dering op een termijn van niet langer         dan vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen 30
dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen geen gevolg wordt gegeven, zullen     de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen over­gaan op de wijze waarop het bestuur de algemene ledenvergaderingen bijeenroept.
 

 

Artikel 12 

Toegang en besluitvorming

1. Alle leden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering.
2. Ieder lid heeft één stem.
3. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbren­gen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid, dat echter in totaal niet meer dan
3 stemmen kan           uitbrengen.
4. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde           kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering.
5. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.
6. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt, voor zover de statuten niet anders bepalen, beslist bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij het       staken van de stemmen heeft de voorzitter de beslissende stem.
7. Bij stemming over personen is degene gekozen, die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die                       meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het hoogste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben       verkregen en is hij gekozen, die bij die tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede             stemming de stemmen staken, beslist het lot.
8. Ongeldige stemmen zijn stemmen die blanco of op enigerlei wijze ondertekend zijn, dan wel iets anders aanduiden dan in stemming is gebracht of               andere namen bevatten dan van de personen over wie wordt gestemd.
 

9. Indien het bestuur bij de oproeping tot een algemene vergadering de mogelijkheid daartoe heeft geopend, zijn de leden bevoegd hun stemrecht door middel van een elektronisch communicatiemiddel uit te oefenen, mits (i) de voorwaarden te stellen aan het gebruik van het communicatiemiddel zoals de verbinding, de beveiliging en dergelijke bij de oproeping worden bekendgemaakt, (ii) het lid kan worden geïdentificeerd, (iii) het lid rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering, en (iv) indien deze mogelijkheid daartoe is geopend, het lid kan deelnemen aan de beraadslagingen.

10. Indien het bestuur de mogelijkheid daartoe schriftelijk heeft geopend, kunnen stemmen voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan de dertigste dag voor die van de vergadering, op een speciaal daartoe aangewezen e-mailadres. Deze stemmen worden gelijkgesteld met stemmen die in de algemene vergadering worden uitgebracht.

 

Artikel 13

Besluiten 

1. Orgaan van de vereniging zijn het bestuur en de algemene vergadering

2. Het in een vergadering van het orgaan uitgespro­ken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend.
3. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meer­-             derheid der vergadering of, indien de oorspronke­lijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.           Door deze nieuwe stem­ming vervallen de rechtsge­volgen van de oorspronke­lijke stem­ming.

 

 

Artikel 14

Voorzitterschap ledenvergadering en verslaglegging

1. De voorzitter - of bij diens afwezigheid de vicevoorzitter – van het bestuur leidt de algemene ledenvergade­ring. Ontbreken de voorzitter en de                       vicevoorzitter, dan treedt één der door het bestuur aan­gewezen plaatsvervangers als voorzit­ter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitter­schap         voorzien, dan voorziet de algemene ledenverga­dering daarin zelf.
2. Van het verhandelde in elke algemene ledenvergadering worden door de secretaris of door een door de voor­zitter aangewezen lid notulen ge­maakt, die       in de eerstvolgende algemene ledenvergade­ring worden vastgesteld.

 

Artikel 15

Statutenwijziging

1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met een mededeling dat         aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste 28 dagen bedragen.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf           dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte       plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.
3. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de algemene ledenvergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd       zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.
4. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee derde van de         leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien geen twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken daarna een           tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het           aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden genomen, mits met een meerderheid van ten minste twee derde van de                     uitgebrachte stemmen.
5. Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd..
6. 
De bestuursleden zijn verplicht in het handelsregister een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen.

 

Artikel 16

Ontbinding en vereffening

1.a. Voor het besluit tot ontbinding van de vereniging is het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel van overeen­komstige toepassing.
1.b. De vereni­ging wordt ontbonden door een besluit daartoe van de algemene ledenvergadering, genomen met ten minste twee derde van het aantal                  geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste drie vierde van de leden aanwezig of vertegen­woordigd is.
2. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medege­deeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld       de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergade­ringen moet ten minste veertien dagen bedragen.
3. Bij ontbinding van de vereniging be­noemt de algemene ledenvergade­ring min­stens twee vereffenaars, die gehouden zijn over hun beleid iedere drie             maanden dat de liqui­datie voortduurt, verant­woor­ding af te leggen.
4. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene ledenvergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel       der vereniging overeenstemmen.
5. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.Gedurende de vereffening blijven de                   bepalingen van de statuten en reglementen voor zover moge­lijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan           haar naam worden toegevoegd de woorden ‘in liquidatie'.

 

Artikel 17

Huishoudelijk reglement

1. De algemene ledenvergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent het lidmaat­schap, de introductie, het bedrag der                       contributies, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht, het beheer en gebruik van de                       accommoda­tie der vereniging en alle verdere onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene ledenvergadering genomen met een meerderheid van ten minste       twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

 

Artikel 18

Slotbepalingen
In alle gevallen waarin de statuten, het huishoudelijk reglement of ander reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

 

 

Aldus vastgelegd in een notariële akte d.d.21-07-2021